Valná hromada ČKHV 2017

USNESENÍ

Valné hromady ČKHV z.s. ,konané dne 14.1.2017 v hotelu Pramen v Praze

Dokumenty:


 1. Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady
 2. Valná hromada bere na vědomí zprávu prezidenta ČKHV z.s. o činnosti od minulé Valné hromady
 3. Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření ČKHV z.s..
 4. Valná hromada schvaluje zprávu o stavu evidence členské základny ke dni 31.12.2016 a o stavu zaplacených příspěvků.
 5. Valná hromada schvaluje kluby přijaté po provedené transformaci tak jak byly projednávány prezidiem ČKHV z.s.
 6. Valná hromada schvaluje předložený plán činnosti ČKHV z.s. na rok 2017
 7. Valná hromada schvaluje předložený rámcový rozpočet ČKHV z.s. na rok 2017 a schvaluje zaplacení členských příspěvků do FKHV ČR z.s. ve výši 20Kč/člena z rozpočtu ČKHVz.s.
 8. Valná hromada souhlasí s vydáním klubového kalendáříku na rok 2017 ve formátu vizitky z prostředků ČKHV z.s.. Kalendářík bude předáván společně s členským průkazem na rok 2017
 9. Valná hromada schvaluje vydání členských průkazů v příštích obdobích bez zachování členských čísel z minulých období.
  Kluby uplatní požadavek na počet průkazek na následující rok nejpozději do 15.11.2017. Dle těchto požadavků budou upravena a zadána do výroby členská čísla pro jednotlivé kluby. Kluby si mohou pro svoji rezervu objednat i legitimace navíc. Tyto legitimace, které nebudou oproti členským příspěvkům, zůstanou v depozitu ČKHV z.s. a bude za ně účtován poplatek 20Kč/ks. V případě, že je klub bude chtít použít pro nově přistoupivší členy, bude průkazky možno odebrat a potom členský příspěvek na tuto legitimaci bude již snížen na 80 Kč . Legitimace budou vydány do konce roku, tak aby bylo možno je včas předat a čerpat slevy.
 10.  VH odsouhlasila vstup RPZ – 48, z.s. IČ 05528569, Zástava 65, 553 04 Rokytno – Bohumileč do ČKHV z.s.
 11. VH bere na vědomí informaci o ukončení činnosti
  KHV Slaný z důvodu nemožnosti ověření jeho existence.
  Podorlický Veteran Car Club IČ 26633442, Zdenka Nejedlého 572, 518 01 Dobruška z důvodu přestupu do Asociace Veteran Car Clubů Královehradecka
 12. VH ČKHV z.s. souhlasí se zánikem pobočných spolků a současně přijímá nástupnické spolky za členy ČKHV z.s. se všemi dosavadními právy a povinnostmi včetně klubových testačních komisí, tak jak je dosud pobočné spolky měly.
 13. VH ČKHV z.s. ukládá členským spolkům dokončit registraci do Spolkového rejstříku v co nejkratší době, protože jejich činnost je od 1.1.2017 v rozporu se zákonem č. 89/2012 Sb a činnost jejich klubových testovacích komisí a zástupců v krajských testovacích komisích musí být pozastavena.
 14. VH ČKHV z.s. odsouhlasila vstup nového zapsaného spolku Old Timers Club Plzeň z.s. IČ 05167078 do ČKHV z.s..VH ČKHV z.s. vzala na vědomí a odsouhlasila usnesení VH pobočného spolku Classic Car Clubu Plzeň, ve kterém se členové rozhodli přestoupit z původního pobočného spolku Classic Car Clubu do nově založeného Oldtimers Clubu Plzeň z.s., včetně převodu finančních prostředků, které jsou jediným majetkem pobočného spolku Classic Car Club.Classic Car Club Plzeň nemá žádné pohledávky ani závazky vůči externím partnerům, ani vůči ČKHV z.s.S ohledem na předchozí body a s ohledem na skutečnost, že pobočný spolek Classic Car Club Plzeň nemá žádný majetek, rozhoduje VH ČKHV z.s. o zrušení pobočného spolku Classic Car Club Plzeň a o jeho vstupu do likvidace.VH ČKHV z.s. jmenuje jako likvidátora pobočného spolku ČKHV Classic Car Clubu Ing. Pavla Fialu, r.č. 430906/032 bytem 33021 Líně, Na výsluní 577.
 15. VH ČKHV z.s. odsouhlasila vstup nového zapsaného spolku Klubu historických vozidel Nymburk IČ 70566461 do ČKHV z.s..VH ČKHV z.s. vzala na vědomí a odsouhlasila usnesení VH pobočného spolku Klubu historických vozidel Nymburk, ve kterém se členové rozhodli přestoupit z původního pobočného spolku Klubu historických vozidel Nymburk do nově založeného Klubu historických vozidel Nymburk z.s., včetně převodu finančních prostředků, které jsou jediným majetkem pobočného spolku Klubu historických vozidel Nymburk.Klub historických vozidel Nymburk p.s. nemá žádné pohledávky ani závazky vůči externím partnerům, ani vůči ČKHV z.s..S ohledem na předchozí body a s ohledem na skutečnost, že pobočný spolek Klub historických vozidel Nymburk nemá žádný majetek, rozhoduje VH ČKHV o zrušení pobočného spolku Klub historických vozidel Nymburk a o jeho vstupu do likvidace.
  VH ČKHV z.s. jmenuje jako likvidátora pobočného spolku ČKHV Klub historických vozidel Nymburk, Petra Caňkáře, r.č.6209121061,bytem 289 13 Hořátev 144.
 16. VH ukládá prezidiu prosazovat zjednodušení zadávání digitalizovaných dat do evidence historických vozidel
 17. VH ukládá prezidiu aktivně se zapojit do budování informačního systému FKHV ČR z.s. a to zejména přopomínkováním předložených návrhů
 18. VH ukládá svolat VH v roce 2018 nejpozději do 31.1.2018

Návrh usnesení VH byl schválen jednomyslně
Za správnost členové návrhové komise
Ing. Vladimír Pisk v.r.
Ing. Pavel Bolehovský v.r.
Josef Havrada v.r.

Článek vložen dne: 28 Leden 2017 do rubriky: Zápisy z jednání

Comments are closed.