Český klub historických vozidel

TECHNICKÝ PŘEDPIS FIVA 2021

FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS (FIVA)

Ochrana, udržování a propagace užívání Historických vozidel FIVA TECHNICKÝ PŘEDPIS 2020 Vydala v roce 2020, platnost od 1.1.2021 Při použití Technického předpisu se ujistěte, zda máte jeho nejnovější vydání.

FIVA TECHNICKÝ PŘEDPIS 2020

1. DEFINICE VOZIDEL a KARET 2. DALŠÍ DEFINOVANÉ VÝRAZY 3. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (FRN) 4. PRŮKAZ TOTOŽNOSTI & YOUNGTIMER DOKLAD 5. TOTOŽNOST VOZIDLA 6. ZMĚNY 7. HISTORIE 8. OBECNÁ PRAVIDLA A POSTUPY 9. OSTATNÍ

ÚVOD

Mezinárodní federace historických vozidel (FIVA) je celosvětovou nevládní organizací věnující se uchovávání, ochraně a propagaci Historických s tím související kultury. FIVA nevládním partnerem UNESCO od dubna 2017. Technický předpis definuje historické vozidlo v pojetí FIVA. Poskytuje zásady k dokumentování Historického vozidla popisuje požadavky pro možné přidělení Registračního čísla vydání Průkazu totožnosti nebo Youngtimer dokladu. Cílem programu vydávání Karet dokumentovat zachránit dědictví motorismu současné i budoucí generace poskytnout majitelům přesné ale ne neomylné) nezávislé posouzení přípravu zdokumentování historie vozidla.

1. DEFINICE VOZIDEL KARET Karta může být vydán vozidlům popsaným bodech 1.1,1.2,1.3 1.4.

1.1 Vozidla Vozidlo vlastní silou poháněný pozemní dopravní prostředek, který ovládán jeho vlastním zařízením, obvykle kolový, jenž není provozován na kolejích. Je určen převoz lidí věcí jako pohyblivý stroj, speciálně konstruován vykonání práce.

1.2 Postranní vozíky sajdkáry) přívěsy Toto jsou jakékoliv poháněné prostředky, které navržené konstruované táhnutí vozidlem.

1.3 Historické Vozidlo, – nejméně 30 let staré uchováváno udržováno historicky správném stavu užíváno prostředek denní přepravy proto součástí našeho technického kulturního

1.4 jehož stáří mezi 20 ti 29 lety dobrém dobře používáno ve volném čase vhodné získání po dosažení 30ti stáří. 2. DALŠÍ DEFINOVANÉ VÝRAZY 2.1 ANF Authorised National Authority pověřená národní autorita zastupující dané zemi výhradním držitelem veškerých práv povinností oné viz stanovy FIVA).

2.2 Rok výroby rok, kdy bylo zhotoveno. Konkretní datum zhotovení odlišné výrobního modelu data první registrace zemi, např. model Mustang 1970 vyrobený listopadu 1969.

2.3 FIVA Karta je typizovaný mezinárodní dokument připravený a vydávaný ANF.

2.4 Identifikační číslo vozidla jedinečné stále stejné přidělené vozidlu výrobcem/stavitelem. Pozn.: pojem “číslo” užívaný v tomto dokumentu zahrnuje číselnou, aflanumerickou (např. A543Y2) jinou znakovou řadu B*167B).

2.5 Zhotovitel obvykle obchodní jméno, značka či jméno používané stavitelem době výroby.

2.6 Výrobce/stavitel právní subjekt nebo osoba, který vyvinul návrh postavil smontoval vozidlo.

2.7 Model, serie typ jsou označení, jsou-li k dispozici, které byly užívány

2.8 Změny všechny odlišnosti od stavu parametrů jak bylo dodáno výrobcem(prvnímu užití.

2.9 Původce změn firma/úpravce) osoba která namísto výrobce/stavitele změní pojetí a/výrazně jeho hlavní součásti.

2.10 Období časové ohraničení, kdy vozidlo užíváno. Pro účely znamená délka období rok výroby plus patnáct 15) let jestliže = 1960, pak r.1960 do 1975). S ohledem na druhou sv.válku navýšena dvacet 20) let, mezi 1925 1945. Délka může být prodloužena ve zvláštních případech z důvodů války, embarga apod.)

2.11 Prohlídka Je požadavkem, aby zkontrolováno ANF určeným komisařem nezávislým specialistou, jejichž úkolem potvrdit, zda informace předložené žadatelem správné. Upřednostňovanou volbou vyžádání specialisty příslušného značkového klubu. Odborný restaurátor přípustnou osobou, pokud neprováděl žádné významné práce vozidle.

3. REGISTRAČNÍ ČÍSLO FRN) Registrační trvalé jednomu vozidlu. Přiděluje jej průběhu on-line žádosti. Toto zůstává trvale spojené s vozidlem po celou dobu existence.

4. PRŮKAZ TOTOŽNOSTI & YOUNGTIMER DOKLAD další výklad, výše uvedené Průkaz totožnosti Youngtimer doklad budou nazývány jako následujících odstavcích. Základní barva Průkazu zelená. Registračního dokladu žlutá.

4.1 FIVA, shrnuje údaje o totožnosti, technické parametry historii daného vydání dokumentu.

4.2 FIVA může, na základě žádosti, vydat Kartu držiteli vozidla, které splňuje požadavky dle Technického předpisu. Karta zůstává navždy majetkem FIVA.

4.3 dokladuje zaregistrování vozidla ve Průkaz totožnosti je vydáván pro Historické vozidlo popisu 1.3. Youngtimer Registrační doklad 1.4.

4.4 Číslo Karty jedinečným číslem dokumentu. Během své životnosti může mít vydáno vícekrát s odpovídajícími čísly Karty, všechny však odpovídající jedinečnému Registračnímu číslu vozidla.

4.5 Je vlastníkovou zodpovědností poskytnout prokazatelné důkazy a informace. Toto k dokumentování vydání Průkazu Registračního dokladu.

4.6 obsahovat doplňující údaje, jež získala vyhledala z jiných pramenů.

4.7 známkou vyjádření vlastníkovy vůle pokračovat v ošetřování údržbě historicky správném ekologicky bezvadném stavu.

4.8 Za účelem vyžaduje fyzickou prohlídku podání zprávy nebo jí pověřenému zástupci, jak uvedeno bodě 2.11

4.9 vystaven dostatečných informací obsažených on-line přihláškovém systému. Vydávající ANF má vyhrazené právo fyzické prohlídce za ověření údajů.

4.10 platnost maximálně 10let od data vydání. pozbývá platnosti, pokud dojde ke změně vlastnictví průběhu 10ti let. Nový vlastník musí zažádat o nový totožnosti.

4.11 platný až do změny vlastnictví, dosažení 30ti let stáří Vlastník pak V případě novou Kartu.

4.12 být odevzdána požádání zástupci ji odebrat kdykoliv.

4.13 vydávána vlastníkovi všeobecné užití kvalifikaci určitých akcích. 4.14 poskytuje prostor str.1 který vyhrazen použití ANF.

4.15 pověřená si vyhrazují odmítnout jakékoliv kterémkoliv čase.

5. TOTOŽNOST VOZIDLA

5.1 Nejzásadnější otázkou pro stanovení způsobilosti vozidla k vydání FIVA Karty je určení přesné totožnosti vozidla. Vůlí snaha určit totožnost natolik přesně, jak jen to možné. Toto může významně odlišit vozidlo od toho, zmiňováno v běžném názvosloví.

5.2 Podvozek/rám nebo samonosná karoserie obecně prvořadým nositelem a historie

5.3 Totožnost úplná přesná záznamem následujících údajů:

5.3.1 Výrobce/stavitel, město, země 5.3.2 Značka, model serie (typ) označení

5.3.3 Identifikační číslo

5.3.4 Rok výroby Příklady: Officine Alfieri Maserati S.p.A., Modena I) Ghibli SS Coupé Tipo AM115/49) AM11549.9999 1971 B.A. Motorcycles Limited, Birmingham U/K) BSA Spitfire Mk. II Special A65.2SP) A50C0000 1966 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Werk Ulm D) Magirus-Jupiter 6×6 Pritschenwagen 001.0001.001

5.4 Je povinností vlastníka pečlivě uchovávat ochraňovat fyzické prvky např. ražení, značení, štítky atd.), které dokazují Historického

5.5 Jestliže podstatně pozměněno, předchozí považována za zrušenou původce změn bude považován výrobce/stavitele nové datum dokončení rok výroby.

6. ZMĚNY

6.1 Změnami jsou všechny odlišnosti stavu bylo dodáno výrobcem/stavitelem. Změny mají být zaznamenány do s datem původcem jsou-li známy). Takové změny, mění historický význam zatříděny kategoriích:

6.2 Období: změny zdokumentovány potvrzeny, že byly dokončeny Období.

6.3 Změny odpovídající Období: dokončené na vozidle mimo Období, ale takového druhu jako ty, co byly prováděny v Období. Provedení změn a použité díly musí odpovídat parametrům

6.4 neodpovídající Úpravy neprováděné Období nebo či technologie nedostupné Takové změny mohou ovlivnit rok výroby (viz Totožnost vozidla).

6.5. Podstatně změněná vozidla:

6.5.1 Pokud byl podvozek/rám samonosná karoserie fyzicky změněn např. zkrácen, zúžen, upraven rozvor, zesílen, atd.), potom bude nahrazen datem, kdy vozidlo bylo dokončeno upraveném podvozku výrobce/stavitel uveden původce změn.

6.5.2 nebyl náhrady tří 3) více z následujících součástí provedeny – motor převodovka přední uložení s odpružením/řídící systém zadní odpružením

6.5.3 Přestavba elektřinu Toto se týká vozidel, u kterých spalovací moderním elektrickým pohonem. Datum, přestavěno stává datem

6.6 Je povinností vlastníka pečlivě zaznamenávat prováděné Historickém tak, aby budoucí vlastník věděl, jak Historické odlišuje od svého původního předchozího stavu.

7. HISTORIE VOZIDLA

7.1 Důležitým účelem snah FIVA Karty je zaznamenat hmotné i nehmotné prvky minulosti vozidla přínos současným budoucím generacím. zacházet historickým vozidlem kulturním uměleckým předmětem technické kulturní dědictví) chránit informace o historickém vozidle. Existence/přítomnost historických informací důležitým důkazem originality totožnosti vozidla.

7.2 Následující údaje historie Historického být souhrnně doloženy k žádosti Kartu:

7.2.1 Obecné: uvedeny, nejsou zahrnuty mezi důležitá data datum dokončení, zaslání, prodejce obchodní zástupce, první registrace, poškození nehody), atd.

7.2.2 Vlastnictví: toto zahrnuje všechny předchozí známé vlastníky vozidla. Minimálně musí vlastník dodat informace týkající se předchozího majitele. Pokud jsou známy, tak zahrnující prodeje datovány nebo přibližně, vlastníkovo jméno, město a zemi. V případě, že vozidlo bylo získáno darem za dosažené úspěchy od výrobce, bude uvedeno jméno výrobce jako vlastník.

7.2.3 Události: obsahuje významné soutěžní akce, přehlídky či výstavy (např. auto show apod.) v určitých případech více nedávných akcí. datum, názvy akcí, účastníky, výsledky,

7.2.4 Restaurační/obnovovací práce: pro účely FIVA Karty má zdokumentování “Restaurační práce” zahrnovat podstatnou údržbu, opravy, ochranu, konzervování obnovování. datum s místem provedení prací, druh provedené práce, subjekt osobu jež práce provedla,

7.2.5 S přihlédnutím k omezenému prostoru ve Kartě může být nezbytné omezit na nejdůležitější údaje, které budou vozidlu zaznamenány.

8. OBECNÁ PRAVIDLA A POSTUPY

8.1 Žádosti ukládány do databáze Karty.

8.2 zemi, kde je zřízena ANF, silničního vozidla registrovaného té zemi podat žádost o Kartu této ANF. Žádná ANF nemůže vydat vozidlo, registrováno provozu jiné

8.3 Pro Historická vozidla, která nejsou registrovaná provozu, řešena u země, trvalý pobyt.

8.4 není Historického požádat Technickou komisi účelem získání

8.5 Jestliže nějakému vlastníkovi odepřeno vydání jeho vozidlu, rozporuje totožnost výhrady vydané odvolat případ Technické FIVA, potom vyšle svého zástupce náhradní komise. Rozhodnutí dané komisí konečné.

9. OSTATNÍ

Jakákoliv další pravidla rozhodnutí přijatá zveřejněná po tohoto Technického předpisu považována součást předpisu.
Odborné výrazy v tomto textu: FIVA Karta – společný zjednodušující název pro dokumenty (Card) osvědčující stav vozidla a) Průkaz totožnosti b) Youngtimer Registrační doklad Historické vozidlo – vozidlo, splňující duchu soubor požadavků k jeho uznání za historické odbornou komisí Identifikační číslo zpravidla číselný kód, jímž výrobce opatřil při výrobě našich podmínkách výrobní číslo, podvozku šasi), příp. karoserie. Umístění musí být souladu dle výrobce. Označení VIN je pouze mladší vozidla, u kterých tento 17 ti místný kód aplikován. opravňující vydávat se Identity Card, všemi aspekty tomu vztahujícími TC ID silniční evidované registru provoz po komunikacích dané zemi Technický předpis dokument, jenž vydává FIVA, kde definuje co Technical Code, pojetí stanovuje pravidla FIVA) zařazení HV do skupin a popisuje podmínky vydání Card Totožnost jednoznačné určení souborem údajů získaných Vehicle Identity) z dokladů pokud jsou) vozidlu ověřené fyzickou prohlídkou zájem o uchování jako dosažení stáří, platí ve věku 20 29let Registration Document)

7.4.2021 zpracoval: Vladimír Pisk

Informace pro členy

testujeme historická vozidla

akce klubů

název

název

Testování historických vozidel

Testování historického a silničního vozidla na historickou původnost provádí na žádost vlastníka klubová testovací komise. 

Napište nám zprávu

    To že jste člověk prokažte výběrem ikony nákladní automobil.

    info@ckhv.cz